• مشخصات فردی

 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • مشخصات ارتباطی

 • سطح تحصیلات

 • در صورت عدم تحصیلات دانشگاهی، شهر محل اخذ دیپلم یا آخرین مدرسه محل تحصیل را ذکر کنید.
 • دوره های تخصصی آموزشی و مهارت های فردی

 • فهرست دوره های آموزشی تخصصی به همراه عنوان، سطح، مدت و محل برگزاری دوره را هر کدام در یک خط بیان نمایید.
 • فهرست مهارت های فردی و توانایی های مختلف خود را نام ببرید.
 • وضعیت سوابق صنعت بیمه

 • چنانچه دارای سابقه فعالیت در صنعت بیمه را دارید، نام شرکت بیمه، نحوه فعالیت (بازاریاب، نمایندگی، کارشناس، مدیریت و ...) و مدت آن را بیان نمایید.
 • در صورت وجود، نام، کد نمایندگی (در صورت دانستن) و نام شرکت بیمه ایشان را ذکر نمایید
 • در صورت وجود نام و اسم شرکت محل کار ایشان را ذکر نمایید
 • در صورت وجود معرف، نام ایشان را ذکر نمایید
 • نحوه آشنایی